ERASMUS Öğrenci Staj Hareketliliği nedir?

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

Yerleştirme Nedir?

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri: 2007-2008 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 1 Temmuz 2007-30 Eylül 2008 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

En az 3 ay

En fazla 12 ay

Kısa dönem yüksek mesleki öğrenim programları (önlisans) için bu süre en az 2 hafta olabilir.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

İşletmeler

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

Ancak; Avrupa Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

İşletme:

Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencileri Erasmus staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunurlar.

Başvuru Yöntemi: 2 tür başvuru yöntemi mevcuttur.

Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvuruları:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yüksek öğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir.

Konsorsiyum oluşturarak yapılacak başvurularda ise “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanılır.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Yerleştirme Konsorsiyumları:

Yüksek öğrenim kurumlarından ve dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir.

Konsorsiyum Koordinatörü:

Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.

Yasal statüsü dernek, yüksek öğretim kurumu, işletme vb. olabilir.

Ulusal Ajans ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir.

Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dahil olacağını iyi belirlemelidir.

Konsorsiyum halinde;

Her yüksek öğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar.

Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler.Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan herbir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.

Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir:

-Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10

-Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35

-Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20

-Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Yerleştirme/staj için başvuruda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru önşartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez’in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Aynı şekilde müracaat sayısının yeterli olmadığı durumlarda ise (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 50; dil başarısı % 40 ve mülakat % 10 etki edecektir.

(2008-2009 akademik dönemi için genel başarı notu %55 kümülatif not ortalaması ve %45 dil başarısı ağırlıklarına göre hesaplanacaktır.)

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Bunu dışında;

-Yerleştirme Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.

-Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.

-Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge

Söz konusu anlaşmalara ait kesinleşmiş formatlar henüz bulunmamaktadır. İlgili metinler bu konudaki çalışmalar tamamlandığında internet sayfamızda yayınlanacaktır.

Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları

Kategori

Ülkeler

I

Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya

II

Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Yunanistan ve Malta

III

Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya

IV

Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık

Öğrenci yerleştirme (staj hareketliliği) için öngörülen hibe rakamları ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe tutarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir.

Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları


Haftalık Hibe Tutarları (€)

Aylık Hibe Tutarları (€)

Ülke Kategorileri

1-4 hafta (seyahat hariç)

1-4 hafta (seyahat dahil)

1

2-3

3 aylık ortalama

I

99

170

672

396

488

II

157

269

1068

624

772

III

175

300

1200

696

864

IV

197

337

1344

780

968

Yukarıdaki tabloya göre bazı hesaplama örnekleri:

I. Grupta bir ülkeye örneğin Bulgaristan’a 3,5 ay gidecek bir kişi için hibe tutarı

3 ay için: 488*3=1464 €

kalan 2 hafta için: 488/4 =122 € haftalık

122*2=244 €

Toplam: 1464+244=1708 €

III. Grupta bir ülkeye örneğin Hollanda’ya 5 ay gidecek bir kişi için (seyahat hariç) hibe tutarı:

5 ay için: 864*5= 4320 €

IV. Grupta bir ülkeye örneğin İngiltere’ye 2,5 hafta gidecek bir önlisans öğrencisi için hibe tutarı:

2 hafta için: 337*2=674 €

Kalan süre için: 337/2=168,50 Toplam: 674+168,50= 842,50 €

Değişim Organizasyonunda kurumlara verilen kişi başı değişim destek miktarları

Değişim organizasyonu kaleminde ise kişi başı değişim aralıkları bazında yüksek öğretim kurumlarına verilmesi planlanan hibe tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Değişim Organizasyonu Aralıkları (kişi )

Yerleştirme/Staj (€ )

1-25

280

26-100

250

101-400

200

400+

150

KAYNAK:www.ua.gov.tr

Staj Yeri Ararken..

Staj yapmak kimilerine göre bir angarya kimilerine göre ise olmazsa olmaz bir konu.Sizin bakış açınız ne olursa olsun stajın kişilere olumlu veya olumsuz pek çok şey öğrettiği bir gerçek.
Bu nedenle staj yeri seçimi ve göstereceğiniz özen kariyer planlamanızın bir parçası aslında.Bu nedenle staj yeri seçerken uzun vadeli düşünmeli,moda yerlerden çok gitmekten zevk alacağınız yerlerde staj yapmalısınız.Her firmanın bir insan kaynakları kültürü ve buna bağlı olarakta bir stajere bakışı vardır.Staj başvurusu yaparken mümkünse eski stajerlerle veya çalışanlardan stajyer politakaları hakkında bilgi almaya çalışın.
Unutmayın her ortamda alınacak dersler vardır, mümkün olduğunca dinleyici ve istekli olun.Büyük şirketlerde staj yapmanın kendine göre ,küçük şirkette yapmanın kendine göre avantajları vardır.mümkünse her iki ortamda da staj yapmaya çalışın.Şirket kültürü,işçi işveren ilişkileri , kısacası okulda öğretilemeyecek bazı şeyler staj döneminde öğrenilir.
Bazı şeyleri öğrenci iken görmek iş hayatına atılırken kafanızda oluşabilecek bazı belirsizlikleride kolaylıkla atlatmanızı sağlayacaktır.

Staj yeri bulmak için yaz dönemini beklemek yanlış bir yaklaşım olur.En iyi tarih Ocak-Şubat-Mart dönemidir.
Bu konuda genellikle en büyük kaynak öğrenci işleri ve firmaların insankaynaklarıdır.

Bu sitede staj duyuruları ve koşulları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.Güncel duyurularla ilgili zaman zamansitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

İyi bir kariyer başlangıcı yapmanız dileğiyle..